Záleží nám na ochraně Vašich
Osobních údajů

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.
Ochrana osobních údajů klienta či uživatele webu, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.
klient i uživatel webových stránek souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.3.
klient i uživatel webových stránek souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, případně ze smlouvy o dílo. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.4.
klient i uživatel webových stránek bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.5.
Zpracováním osobních údajů klienta může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zakoupené zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám mimo státních organů, pokud si takové údaje vyžádá.
1.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.7.
Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 1.8.
V případě, že by se kleint domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.8.1.
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.8.2.
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.